Početna stranica

Zaštićena područja


Objavljeno: 14.12.2015.Zaštićena područja su geografski jasno određeni prostori kojima se upravlja radi dugoročnoga očuvanja prirode i pratećih usluga ekosustava. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) klasificirana su u devet kategorija zaštite. To su: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma te spomenik parkovne arhitekture. Nacionalne kategorije u najvećoj mjeri odgovaraju jednoj od međunarodno priznatih IUCN-ovih kategorija zaštićenih područja.

 

U RH je 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Ove kategorije proglašava Hrvatski sabor, a stroge rezervate i posebne rezervate Vlada RH. Ostale kategorije proglašavaju županijske skupštine i skupština Grada Zagreba. Proglašavanje područja zaštićenim u nekoj od kategorija zaštite jedan je od najznačajnijih alata očuvanja prirode i ekosustava.

 

Zahvaljujući svojoj vrijednosti i posebnosti pojedini parkovi uvršteni su na popise međunarodno vrijednih područja, pa se tako Nacionalni park Plitvička jezera nalazi na UNESCO-vom Popisu svjetske prirodne baštine. Park prirode Velebit, na čijem području su i Nacionalni parkovi Paklenica i Sjeverni Velebit, uvršten je na Popis rezervata biosfere u sklopu UNESCO-vog znanstvenog programa „Čovjek i biosfera“ - MAB. Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero su na Popisu močvarnih područja od međunarodnog značaja Konvencije o močvarama od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (RAMSAR). Istovremeno su zbog bogatstva ptičjeg svijeta uvršteni i na Popis važnih ornitoloških područja Europe (IBA).


Zaštićena područja